Aktualności
Nominacja Profesorska dla Pawła Dobrzynia

1 sierpnia 2022 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr. hab. Pawłowi Dobrzyniowi tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych.

Prof. Paweł Dobrzyń kieruje Pracownią Molekularnej Biochemii Medycznej, która bada komórkowe i molekularne mechanizmy patogenezy zaburzeń pracy mięśnia sercowego. Analizy obejmują szlaki sygnałowe i czynniki transkrypcyjne, które biorą udział w regulacji apoptozy kardiomiocytów oraz w patogenezie przerostu lewej komory serca. Jednym z podstawowych zainteresowań naukowych Pracowni jest określenie roli genów desaturazy stearoilo-CoA (SCD1 i SCD4) oraz szlaków sygnalnych regulowanych przez ten enzym w rozwoju kardiomiopatii przerostowej.

Data
24 sierpnia 2022